Toelichting:

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze verklaring geeft de verwerking weer van uw persoonsgegevens door Guus van den Ekart / Complementaire Geneeswijzen, Nederhof 3b, 5258 CB, Berlicum (NB).

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Persoonsgegevens die ik vastleg:

1. Deelnemers aan yoga- en meditatielessen

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

2. Cliënten in de praktijk

 • Voornaam en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

2b. Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • Huisarts
 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken m.b.t. de seksualiteit
 • Personen jonger dan 16 jaar, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders, de school en leerkracht van de minderjarige.
 • Strafrechtelijk verleden

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen (verder: koepel KAB) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

1. Dossierplicht
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden

 

2. Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat, vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar behalve als zij eerder overlijden. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

 

3. Beroepsgeheim
Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

4. Minderjarigen
Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Hoe informeer ik mijn cliënten:

 • Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.
 • Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst.
 • Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.
 • Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

 

Wie hebben toegang tot de cliëntendossiers:

 • Mijn twee collega’s hebben toegang tot cliëntendossiers. Zij vallen eveneens onder het beroepsgeheim en hanteren dezelfde regels.
 • Ik bepreek wel eens met collega’s, of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

 

Hoe leg ik mijn cliëntdossiers vast:

 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.
 • Ik maak dagelijks een versleutelde online back-up van mijn cliëntbestanden op een beveiligde Nederlandse server.

 

Welke externe personen hebben toegang tot beperkte cliënt gegevens:

 • De boekhouder van mijn administratiekantoor. Deze heeft enkel inzicht in naam en bankrekeningnummer.
 • De servicemonteur van mijn IT-netwerk. Deze heeft enkel toegang tot de software van mijn computersysteem.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@guusvandenekart.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Ik wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Als behandelaar neem ik de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@guusvandenekart.nl

 

 • Mijn website en email zijn beveiligd met een SSL sleutel
 • Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen.
 • Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met het hostingbedrijf en word tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest.
To Top